BACKShanghai Shipyard, Shanghai, P.R. China

Shanghai Shipyard

  • Floating dock "Baiyunshan": L 190m x W (inside walls) 27m

  • Graving dock No. 1: L 262m x W 44m

  • Graving dock No. 2: L 205m x W 36m

  • Vessels upto 120,000 DWT

Shipyard locations | Shipyard photographs